За да реализирате успешна продажба на Вашия поземлет имот, са необходими следните документи:

– Документ за собственост:

-> Нотариален акт за покупко продажба, дарение, замяна;
-> Решение на поземлената комисия за възстановяване на собствеността;
-> Договор за доброволна делба или влязло в сила Съдебно решение за делба. (представя се заедно с документа за собственост, в случай че имотът е поделен.)

– Удостоверение за наследници на починали лица:

Удостоверението за наследници се издава от съответната служба в общината или кметство, по последно местоживеене на починалото лице на базата на съставен Акт за смърт и е валидно за срок от 6 месеца. Това удостоверение е необходимо, ако собственикът на земеделкия имот е починал, а продажбата на същия се извършва от неговите законни наследници.

– Актуална скица и характеристика на имота:

Скицата и характеристиката се издават от Общинската служба по земеделие в района, в който се намира съответния поземлен имот. Валидността им е 6 месеца от издаването или презаверяването им. Ако собственикът на поземления имот е починал, на базата на актуално удостоверение за наследници в същата Общинска служба по земеделието се извърша промяна на собствеността на имота.

– Данъчна оценка:

Данъчната оценка се издава от териториалната данъчна служба по местоположение на имота. Трябва да се обърне внимание, че първо се вади скицата за съответния поземлен имот, а след това данъчната оценка.

– Валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС)

В някои случаи нотариусът, изповядващ сделката, изисква и допълнителни документи като:
– Удостоверение за вечни тежести, издадено от Службата по вписвания по местонахождение на имота;
– Удостоверение за идентичност на имена при налична разлика в имената на продавача в отделните документи;
– Декларация за идентичност на ЕГН при наличие на разлика в ЕГН-то на продавача в отделните документи;
– Нотариално заверено пълномощно, когато на сделката се явява упълномощено от продавача лице. В него изрично трябва да бъде описан точно и пълно имотът, обект на продажба.

Сделката по продажба на земеделския имот се изповядва пред нотариус по местонахождение на имота при предварително уточнени дата и час.

За Ваше улеснение фирмата предлага безплатно изготвяне на всички документи, необходими за продажбата на Вашата земя, впредвид на това, че целият процес по снабдяването с пълния набор от документи е възможно да Ви отнеме ценно и неопределено време.

На Ваше разположение сме. Не се колебайте да ни потърсите!
Категории: Блог

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *