Често хората не се замислят за разходите, с които е свързана продажбата на земеделски имоти. А те никак не са малко. Сделките по покупко-продажбата се изповядват задължително пред нотариус в писмена форма. Той е този, който изчислява размера на разноските по сделката. Трябва да споменем няколко вида законоустановени данъци и такси, които се дължат:

  • НОТАРИАЛНА ТАКСА

Нотариалните такси се определят съгласно т. 8 от Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Те също биват няколко вида:

-> Такса за изготвяне на нотариален акт – тази такса се формира на базата на удостоверявания материален интерес (т.е посочената цена на имота според нотариалния акт).

-> Такса за заверка на декларации (Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл. 264, ал. 1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс) – в този случай се събират такса за удостоверяване на съдържанието на документите и такса за удостоверяване на датата и подписа за всеки екземпляр от декларациите.

-> Такса за преписи от документи

Трябва да се има впредвид, че нотариусите събират и допълнителни такси, най-често свързани с изготвянето на проект на нотариален акт, извършване на справки за тежести върху продавания имот и др. Затова е изключително важно да се доверявате на фирми, които професионално се занимават с управлението на земеделски активи.

  • ТАКСА ЗА ВПИСВАНЕ

-> Такса за вписване в Агенцията по вписванията – Държавната такса за вписване се събира от нотариуса, изповядващ сделката, след което се внася по сметката на Агенцията по вписванията. Тя е в размер на 0,1% от обявената цена в нотариалния акт, но не по-малко от 10 лв., и се събира за всеки с удостоверен материален интерес. На вписване подлежат всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).

-> Такса за вписване в Общинска Служба Земеделие

След като сделката се впише в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, се извършва и вписване в регистрите на съответната Общинска служба Земеделие по местонахождение на имотите. По този начин във всяка нова скица, отнасяща се до продадените имоти, ще фигурират имената на новия  собственик. Таксите за вписване са регламентирани в „Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост“.

  • МЕСТЕН ДАНЪК

Ако земята, която продавате, е придобита по наследство, то Вие не дължите данък. Този данък се дължи, само ако продаваната от Вас земя е придобита чрез покупко-продажба през последните 5 години. В този случай местният данък се дължи върху разликата между стойностите на двете сделки, ако последната е по-висока, съгласно Закона за местните данъци и такси. Размерът на данъчната ставка се определя ежегодно с решение на Общинския съвет по местонахождение на продавания имот и варира между 0,1 % и 3%. Едва след заплащане на местния данък имотът бива вписван в имотния регистър.

Ето че стигаме до най-важния въпрос – кой заплаща всички тези дължими разходи, възлизащи между 3% и 4% от стойността на сделката. От правна гледна точка, съгласно чл. 186 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, както и според обичайната практика в България, разноските по договора за покупко-продажба се поделят между страните.

Ние обаче можем да Ви предложим пълно поемане на разходите, без да се замисляте за каквито и да било плащания на данъци, такси, комисионни и прочие. Доверявайки ни се, Вие получавате пълно съдействие както по организационните въпроси, свързани с набиране на необходимите за покупко-продажбата документи, така и с процесите до финализиране на самата сделка.

Не се притеснявайте да питате! Ние сме насреща за помощ или за мнение!
Не се колебайте да ни потърсите!

 

Категории: Блог

2 Коментара

Севда Атанасова · 28.05.2020 на 19:52

Предложенията ви за София и областта ли важат или за цялата страна? Става въпрос за земеделска земя в община Попово.

    Симеон Вачков · 19.08.2020 на 22:28

    Здравейте, в заглавната страница сме посочили в кои общини са конкретизирани офертите ни. За съжаление трябва да се обърнете към някой компетентен колега-земеделец в землището на община Попово.

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *