Цените на земеделските земи в България са изключително разнородни и се формират в зависимост от няколко основни фактора.

Съществена характеристика на земеделския имот е неговото разположение. Най-високи са цените на земеделски имоти, разположени в районите на Добрич и Варна. Поради полупланинския си характер земите в районите на Велико Търново и Габрово се причисляват към една от последните категории според цената.

Друга важна характеристика на земеделския имот е неговата площ. Средно на пазара се предлагат имоти, които варират между 4 и 35 дка. Логично е за по-големите парцели да бъде предложена по-висока пазарна цена.

Категорията на земеделския имот е другата основна характеристика, играеща важна роля при ценообразуването. Тя се определя според оценката на определени почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на конкретни селскостопански култури. Естествено земята, която спада към по-висока категория, е и по-скъпа. Няма съществена разлика в качеството, както и в цените на земеделски имоти, спадащи между I -ва и IV-та категория. При земи от V-та и VI-та категория се наблюдават по-ниски добиви, респективно и цените им на пазара са по-ниски. Земя с категория VII – X най-често е необработваема и същевременно не представлява интерес за покупка.

Начинът на трайно ползване е следваща основна характеристика на поземления имот. С други думи дали конкретният имот е нива, ливада, изоставена орна земя, лозе, гора в земеделска земя и т.н. Той е посочен в скицата на земеделския имот.

И не на последно място трябва да бъде споменато, че така наречените „тежести“ на имота (т.е. дали има сключен дългогодишен договор) също играят важна роля при ценообразуването му.

След период на 10-годишен ръст, в момента се наблюдава леко охлаждане на пазара на земеделска земя. Това е породено от затруднението на фермерите – като основен играч на пазара, да купуват земя, впредвид голямото поскъпване на торове, препарати и суровини за производство и не на последно място ниските изкупни цени на продукцията.

За района на Свищов, в зависимост от категорията и землището, цените варират от 770 до 1050 лева на декар обработваема площ. Средната пазарна цена за 2018 година според Националния статистически институт е 904 лв/дка.

Не по-различно стои въпросът и с размера на рентното плащане, което през годините достигна до нива 45-60 лева на декар. И пак тук има известна доза субективизъм относно землището, големината на отдадените парцели, както и категорията.

Според данни на Областна Дирекция „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните, преобладават сключените дългосрочни Арендни договори – за 5 години, като при тях Арендодателите имат по-голяма сигурност, поради факта, че изискват нотариална заверка и вписване в Съда. Далеч по-рискови си остават наемните договори за 1 стопанска година, като при тях имаше и доста случаи на измамни практики, тъй като не се изисква нотариална заверка и лесно могат да бъдат фалшифицирани и манипулирани.

В обобщение на анализа на Аграрния сектор, браншовите организации като Асоциацията на Земеделските производители в България съветват собствениците на земеделски земи, при продажба и отдаване под аренда, да се обръщат към проверени и реални земеделски производители и фирми в страната. Именно от тях те биха могли да получат най-добрите условия на пазара на земеделска земя в страната.

Ако искате да получите оферта, отговаряща конкретно за Вашия имот, може да посетите офиса на фирмата, да се свържете с нас на посочения телефон или да изпратите онлайн заявка – тук!